PARANORMAL!!
Home Theme Hım güzel mizah kardeş
Anonim sordu: göğüslerin bomba kaç beden giyiyosun


Yanıtla:

şaka yapıyosunnn 

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter